Genid - Gender Identity Challenge Skandinavia

Vilka vi är

Vi är ett nätverk av föräldrar till unga personer som i tonåren plötsligt upplever att de har ett annat kön än deras kroppar visar. Vi stöttar varandra för att kunna vara bra stöd för våra barn. Vi arbetar aktivt för att förbättra sjukvården och bemötandet av unga med könsdysfori och deras familjer. Vi vill att våra barn och unga ska mötas med öppenhet, försiktighet och forskningsbaserad vård.

Genid är ett politiskt, religiöst och ideologiskt obundet nätverk.

Vad vi arbetar för

Öppenhet

Vi vill att alla ska få älska vem de vill och leva i enlighet med den identitet man upplever. Ingen ska hindras av könsroller, stereotyper eller andras förväntningar. Vi vill stötta våra ungdomar i att utforska sin identitet och hitta sitt sätt att leva. Vi önskar inget hellre än att våra unga ska må bra och trivas med sina kroppar.

Försiktighet

All medicinsk och kirurgisk könskorrigering får livslånga följder, något som är svårt att överblicka för en ung människa. Vi vill att förstahandsalternativet vid könsdysfori ska vara samtalsterapi och att det ska vara 25-årsgräns för alla irreversibla ingrepp, precis som vid sterilisering. Ett minimikrav för att komma ifråga för medicinsk och kirurgisk behandling bör vara att man är psykiskt stabil och mentalt mogen.

Vi stöder oss bland annat på Sveriges Barnläkarförening som anser att ”sjukvården har goda skäl att vara avvaktande med irreversibla ingrepp på barn”.

Forskningsbaserad vård

Vi arbetar för en sjukvård som är grundad på forskning och evidens. Idag bygger vården istället till stora delar på en ideologi där alla unga med könsdysfori ska bekräftas i sin självbild. Forskningsunderlaget bygger på äldre statistik, där den stora gruppen unga med snabba debuter överhuvudtaget inte finns med. Hormonläkemedel förskrivs ”off-label”, dvs på andra sätt än det är godkänt för – ofta utan forskningsstöd och trots att det finns väl dokumenterade allvarliga biverkningar.

Vi stöder oss bland annat på Statens Medicinsk-etiska råd (SMER) som har identifierat kunskapsluckor i vården av unga med könsdysfori och nyligen föreslagit att tre myndigheter ska få i uppdrag att sammanställa och uppdatera den kunskap och forskning som finns.

Könsdysfori bland unga

Under de senaste åren har det skett en explosionsartad av antalet unga personer som upplever sig ha fel kön. De allra flesta har inte visat några symtom på könsdysfori tidigare i livet. Fenomenet kallas ibland också ROGD – Rapid Onset Gender Dysphoria.

Stötta Genid

Genid är ett nystartat nätverk av föräldrar, anhöriga och vårdpersonal som arbetar för att vården av könsdysfori ska vara trygg, säker och grundad på forskning. 

Genid är politiskt och religiöst obundet, och vi har idag inga ekonomiska bidrag. Vill du stötta Genids verksamhet, så att vi kan fortsätta vårt arbete med stöd till föräldrar, utbyte av erfarenheter och opinionsbildning? Sätt in en slant på Bankgiro: 5337-7321 eller Swish: 1235403357. Tack för ditt bidrag – det gör nytta!

Kontakta oss

Frågor och svar

Vi svarar på några vanliga frågor och påståenden.

Stöd till anhöriga

En samling av resurser till föräldrar och anhöriga (under uppbyggnad).

Debatt och media

Nyheter och aktuell debatt.